Připravili jsme kompletní vizuální styl pro 19. výroční konferenci Evropské asociace environmentálních ekonomů a ekonomů přírodních zdrojů (European Association of Environmental and Resource Economists, EAERE).

Ta se po devatenácté uskutečnila v Praze a přední environmentální ekonomové diskutovali o aktuálních tématech zabývajících se změnou klimatu, omezováním znečišťování, udržitelném čerpání přírodních zdrojů a rozvojem zelených technologií. Celkem šlo 650 předních světových ekonomů z akademické sféry a praxe, kteří představili nejnovější výsledky svého výzkumu a diskutovali nad ekonomickými aspekty environmentálních problémů dnešního světa.

Práce Idealabu

Připravili jsme logo a celkový vizuální styl, branding celé konference a webové stránky (nyní již nedostupné). Konferenci organizovalo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou a EAERE. Navrhli jsme logo a kompletní vizuální prezentaci: od badgů až po sborník konference.

Stáhnout sborník konference (pdf)

B2B marketing

Potřebujete vytvořit marketingový plán?

Připravíme pro vás celou marketingovou strategii včetně textů a prezentace.

Co je environmentální ekonomie

Vědní obor environmentální ekonomie a ekonomie přírodních zdrojů se rozvíjí na půdě neoklasické ekonomie přibližně od 70. let 20. století a v současnosti patří mezi jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících disciplín ekonomie hlavního proudu. Na letošní konferenci byly prezentovány výsledky z výzkumů týkající se ekonomického hodnocení přírodních zdrojů, začleňování ekonomické hodnoty environmentálních aktiv do rozhodování ekonomických agentů, fungování nástrojů environmentální regulace včetně modelování jejich dopadů na spotřebitele, firmy a makroekonomické indikátory.

Mezinárodní hosté

Mezi významné osobnosti konference bezesporu patřil světoznámý ekonom William D. Nordhaus, profesor na Yaleově univerzitě v USA, jehož plenární přednáška byla věnována ekonomickým aspektům změny klimatu. Ve své přednášce hovořil prof. Nordhaus o integrovaných modelech hodnocení (integrated assessment models, IAM) klimatických změn, diskutoval jejich omezení daná komplexností i nebezpečím možných chybných výsledků IAM vyplývajícím ze statistického výskytu chyb v jejich
kódech. V dalších plenárních vystoupeních promluvili dva renomovaní ekonomové, V. Kerry Smith, profesor na Carey School of Business a ředitel Centra pro environmentální ekonomii a politiku udržitelného rozvoje na Arizona State University, který hovořil o teoretických aspektech začleňování hodnot environmentálních statků do makroekonomických modelů všeobecné rovnováhy, a Ian J. Bateman, profesor na University of East Anglia, ředitel výzkumného centra CSERGE a hlavní ekonom
UK National Ecosystem Assessment, představil výsledky ekonomického hodnocení ekosystémových služeb Velké Británie.

www.eaere.org