Všeobecné obchodní podmínky společnosti Idealab, s.r.o.

Každá obchodní spolupráce s Vámi je pro nás důležitá. Chceme, aby naše vztahy byly korektní a měly jasná pravidla, proto jsme přijali tyto Všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla naší spolupráce. Jsou nedílnou součástí každé naší smlouvy o dílo, případně jiného smluvního vztahu, který spolu máme.

I. Předmět dohody

Tím, že jste přijali námi zaslanou nabídku, jsme spolu uzavřeli smlouvu o dílo podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen smlouva). Uzavřením smlouvy souhlasíte i s tím, že se náš vztah bude řídit těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Ve smlouvě jsme se my jako zhotovitelé zavázali k realizaci sjednané činnosti a předání výsledku. Vy jako objednatelé se zavazujete, že nám za odvedenou práci zaplatíte dohodnutou cenu.

II. Průběh naší spolupráce

  1. Zavazujeme se provést sjednanou práci a slibujeme, že budeme dodržovat všechny termíny, které jsme si s Vámi dohodli. Pokud jsme si přesné termíny nedohodli, provedeme vše v době přiměřené náročnosti a složitosti sjednané práce.
  2. Při naší práci postupujeme samostatně. Vycházíme ze své odbornosti, pro kterou jste si nás vybrali. Vašimi příkazy jsme vázáni pouze v případě, plyne-li to z dobrých zvyklostí, anebo pokud si to dopředu písemně dohodneme.
  3. Abychom splnili, k čemu jsme se zavázali, budeme od Vás potřebovat součinnost a Vy jste nám ji uzavřením smlouvy přislíbili. Ke splnění toho, co od Vás budeme potřebovat (obvykle něco schválit nebo doplnit), si společně s Vámi vždy stanovíme přiměřenou časovou lhůtu. V případě, že byste termíny nedodržovali, máme právo po předchozím upozornění naši spolupráci ukončit (slovy zákona – odstoupit od smlouvy). Pokud nám součinnost neposkytnete, prodlužuje se přiměřeně naše doba k provedení sjednané práce vždy minimálně o ten čas, o který jste byli s poskytnutím součinnosti v prodlení.

III. Platby za naši práci

  1. Cena za naši práci může být stanovena třemi způsoby. Odborným odhadem za celé dílo, případně jeho část; paušálem za dané časové období (obvykle měsíc) nebo hodinovou sazbou za odvedenou práci. Konkrétní způsob vždy definuje nabídka.
  2. Pokud jsme se dohodli na ceně stanovené odborným odhadem, znamená to, že se cena ještě může změnit. Pokud by se ale měla zvýšit podstatně – o více než 10 % – dáme vám vždy předem vědět spolu s odůvodněním nové ceny. Případná navýšení jsou vždy ku prospěchu věci a projektu. V případě, že nebudete souhlasit s navýšením, budeme se držet původního plánu. Zároveň máte právo při podstatném zvýšení ceny spolupráci ukončit (– odstoupit od smlouvy). V takovém případě však máte povinnost zaplatit do té doby provedenou práci.
  3. Platit nám budete podle faktur zasílaných e-mailem. První fakturu obvykle vystavíme hned po uzavření smlouvy a jednu úplně na konci – po předání práce. V případě, že Vám budeme práci odevzdávat postupně, můžeme po vás chtít, abyste i Vy platili průběžně. Splatnost našich faktur je 10 dnů.
  4. Pokud by se stalo, že k dokončení díla nedojde z důvodů na Vaší straně, zaplatíte nám čas, který jsme na projektu strávili a který vždy reportujeme.
  5. U projektů, u kterých nebyla cena sjednána odborným odhadem, platí, že Vám budeme každý měsíc fakturovat tolik, kolik dělá součin skutečně odpracovaného času v daném měsíci a sjednané hodinové sazby – případně domluvený paušál. I v tomto případě činí splatnost faktury 10 dní.

IV. Licenční ujednání

Podle autorského zákona Vám poskytujeme výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití, jak jsou upraveny v ustanovení § 12, odst. 4 autorského zákona. Prostě jde o licenci využívat naši kreativní práci dál. My prohlašujeme, že veškerá práva, která Vám poskytujeme, nám patří bez jakéhokoliv omezení. Dále prohlašujeme, že dílem ani jeho užitím podle této smlouvy nejsou porušena autorská, osobnostní ani jiná práva třetích osob. Licenci poskytujeme bez omezení určitých způsobů užití díla a bez jakéhokoliv množstevního omezení rozsahu licence, to znamená, že Vám ji poskytneme ke všem způsobům užití díla. Licence k našim dílům poskytujeme na dobu neurčitou a bez územního omezení, to znamená pro území celého světa. Máte právo obsah licence zcela i zčásti poskytnout třetí osobě poskytnutím podlicence.

Všechna licenční ujednání obsažená v tomto článku nabývají účinnosti teprve úplným zaplacením ceny za naši práci.

V. Převzetí díla a prezentace

  1. Jako objednatel se zavazujete od nás Dílo nebo jeho části převzít a písemně (mailem) nám převzetí potvrdit. Oprávněni odmítnout převzetí Díla nebo jeho částí jste pouze v případě, že zjevně odporuje ujednáním obsaženým ve smlouvě. Odmítnete-li od nás Dílo nebo jeho části převzít, máme za to, že jsme Dílo nebo jeho části řádně předali v okamžiku, kdy jsme Vám umožnili takové převzetí poprvé.
  2. Pokud se výslovně nedohodneme jinak, berete na vědomí, že jsme oprávněni prezentovat dílo ke své prezentaci a propagaci.

VI. Příslušnost soudu v případě sporu

V případě, že by snad v rámci naší spolupráce došlo ke sporu majícím základ ve smlouvě, dohodli jsme se tímto, že veškeré spory budeme řešit před věcně a místně příslušným soudem podle platných právních předpisů. V souladu s § 89a občanského soudního řádu jsme na výlučné místní příslušnosti věcně příslušného soudu v obvodu, kde máme my jako zhotovitelé sídlo.

V Praze 1. 1. 2021
Idealab, s.r.o.
PhDr. Radek Váňa, jednatel

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení

 

 

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

cross-circle