Vítězný návrh urbanistického soutěžního workshopu na místě bývalých kasáren Jana Žižky v Táboře navrhuje doplnění stávajícího parku zeleným pásmem pro aktivní trávení volného času s koncentrovanou zástavbou charakteru na pomezí blokové a rostlé struktury. V zástavbě je navržena rozmanitá skladba bytů různých standardů, soukromé i nájemní bydlení. Čtvrť se stane domovem přibližně pro dva tisíce obyvatel a nabídne nová pracovní místa. Dvorce mají ambici stát se aktivním místem k setkávání stávajících i nových obyvatel.

Soutěž

Město Tábor zorganizovalo urbanistickou soutěž ve formě workshopu na novou obytnou čtvrť Dvorce se třemi jednáními, kde se vedly diskuse o zadání, konceptu a ideálních parametrech pro návrh zástavby a veřejných prostranství. Porota složená ze zástupců města, architektů a přizvaných expertů vybrala z pěti návrhů tým NORMA+SPORADICAL+STEINERMALÍKOVÁ. Význam workshopu zhodnotil starosta Tábora Štěpán Pavlík:

Urbanistický workshop byl téměř dobrodružnou poutí za hledáním podoby nové zástavby. Jsem rád, že pomyslně zlatou medaili bere řešení, které přinese Táboru jedinečný netuctový nový veřejný prostor a navrhuje způsob uspořádání bydlení hodný 21. století. Mísí rozličné formy bydlení: od komunitního nájemního či studentského přes koncentrované townhousy spíše intimního bydlení s vlastními zahradami, se sektorem viladomů s lodžiemi po městské bytové domy se širokou škálou typů prostorů. Řešení parku se srdcem v podobě vodní hladiny je důmyslnou skládankou zeleně, vody a stezek, kde najde místo i skatepark, psí hřiště a plácky pro sportování i zahradničení. Důstojné místo zůstane stávajícímu památníku. Těšíme se na postupné kroky přetavení návrhu v realitu. Předpokládáme etapizaci výstavby po dobu 15 let. Věříme, že vznikne čtvrť s jedinečnou identitou, kde se lidé rádi usadí.“

Rovnováha a udržitelnost

Cílem vítězného návrhu je vytvoření rovnováhy mezi krajinou a městem, mezi člověkem a přírodou. A to jak v měřítku celého regionu a města, tak z perspektivy každého jednotlivého člověka.

Návrh je postavený na třech pilířích udržitelnosti: tedy nejen environmentálním, ale rovnou měrou ekonomickým i sociálním. Jedna z prvních otázek byla: „Kde se ti lidé vezmou?” Tábor se má stát konkurenceschopným městem, přitáhnout obyvatele z celého jihočeského regionu a předpokládá se, že vzhledem k dostupnosti bydlení i z Prahy.

Okouzlili mě místní lidé a jejich aktivity. Výsledkem našich analýz bylo zacílit i na kreativce. Tábor má v tomto směru velkou tradici, z archivů se na nás chrlili Tábořané bruslící, lyžující, stavějící most, tančící, hrající, nestagnující. Dnes zde kulturně výborně fungují festivaly Transforma a Tabook, Táborská setkání, iniciativa Táborské dvorky. Na tuto energii jsme se napojili,” popisuje architektka Jana Moravcová, která vítězným tým vedla.

Demografie byla základním kamenem návrhu, nová čtvrť má být pro všechny: rodiny, mladé páry, seniory, studenty, zaměstnance města, lékaře a zdravotníky. Má být otevřená pro stávající obyvatele v okolí Dvorců, zároveň má přitáhnout svojí skladbou a funkcemi lidi z celého regionu. Kromě standardní občanské vybavenosti (obchody, restaurace, služby) je zde také navržená mateřská škola, vyšší střední a vysoká škola, spolkový dům pro zájmové aktivity a kulturu. V parku je naplánovaný skleník a komunitní zahrada, také sportoviště a různé druhy mezioodpočinkových zón. A to vše je nakombinováno ekonomicky tak, aby zhodnocením ploch na bydlení byly pokryty náklady na veřejný prostor a konečná bilance byla pro město plusová.

Tým a mezioborová spolupráce

Výzvou bylo seskládání a zkoordinování multioborového týmu v tak krátkém čase. Podařilo se jim skloubit potřeby a požadavky různých odvětví do jednotného mnohovrstevnatého celku. Kromě architektů (Norma architekti a Sporadical), kteří tým řídili a stmelovali, a krajinářských architektů (Steiner a Malíková), se uplatnili ekonomové (4ct), humánní geograf (Slavomír Ondoš), odborníci na technickou, dopravní (SINPPS, Jan Božovský) a modrozelenou infrastrukturu (JVPROJEKTVH, Jiří Vítek), grafická designérka z hlediska vizuální identity (Kateřina Koňata Dolejšová) a správnou atmosféru se podařilo vystihnout vizualizacemi Ondřeji Teplému.

Na soutěž má navázat územní studie, která bude detailněji řešit regulační podmínky v území, dopravní a technickou infrastrukturu, formy zástavby a etapizaci. Územní studie bude městu sloužit jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Vítězný návrh je k vidění celý květen 2021 v Galerii Na Schodišti nebo na webu soutěže a na stránkách ateliéru Norma architekti.

Autoři

Architekti: NORMA ARCHITEKTI Jana Moravcová, Tomáš Gelien, Ludmila Haluzíková, Vanda Kotková, SPORADICAL Veronika Sávová (www.norm-a.com)
Krajinářští architekti: STEINER A MALÍKOVÁ Pavlína Malíková, Aleš Steiner
Humánní geografie: PriF UK v Bratislavě Slavomír Ondoš
Modrozelená infrastruktura: JVPROJEKTVH Jiří Vítek
Dopravní řešení: SINPPS Jan Božovský
Ekonomie: 4CT Jaroslav Dědič, Kateřina Kovaříková, Angelika Pruchová, Martin Skalický
Vizuální identita: Kateřina Koňata Dolejšová
Vizualizace: Ondřej Teplý

Kontakt pro média
Radek Váňa
E: radek@idealab.cz
T: +420 777 572 476

Podklady ke stažení